Provozní doba 2022: Květen – Říjen Po – Ne 10:00 – 17:00 -- Ceník platný od 1.5.2022 – 31.10.2022 Rezervace ekolobezky

Arrow up
Arrow down

SMLOUVA  O  NÁJMU  ELEKTROKOLOBĚŽKY

uzavřená dle ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „Smlouva“) mezi

 

pronajímatelem :

Zdeňěk Kraft

IČO : 87759497, DIČ 7611171128

Se sídlem : Obecnice 473, PSČ 262 21

Email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 603 820 028, 602 422 221 

www.ekolobezky-brdy.cz

a

nájemcem :

panem/paní …………………    ………………………..

dat. nar. : …………………………

bytem : ……………………………..

typ dokladu 1 ………………………….. č. …………………….

typ dokladu 2 ………………………….. č. …………………….

Tel. :...............................................

 

další uživatelé předmětu nájmu  :

 

jméno : ………………… příjmení ……………………………dat. Nar. : …………………………

I.

Předmět nájmu

 1. Předmětem nájmu je ……. kusů elektrokoloběžky ve stylu Harley, o jmenovitém výkonu max. 1kW a max. rychlosti 25km/hod, seriové č.rámu 1: ……………........... a sériové č. Rámu 2:   …………………….............. (dále též “předmět  nájmu”).
 2. Pořizovací cena 1 ks elektrokoloběžky je 34 485,- Kč. Tato částka bude nájemci účtována v případě, že dojde k odcizení nebo totálnímu zničení elektrokoloběžky.
 3. Předané příslušenství …… ks klíčku od elektrokoloběžky, ……… ks zámku včetně klíčku. Cyklopřilba …………… ks.
 4. Kauce složená nájemcem celkem ve výši ………….. Kč.

 

II.

Doba nájmu

 1. Datum a čas převzetí předmětu nájmu nájemcem : dne …………….... v …………. hodin ve výdejním místě ………………
 2. Nájemce se zavazuje k vrácení předmětu nájmu dne :…..……………..

nejpozději do  …………. hodin ve výdejním místě ……….……………

 

III.

Nájemné

 1. Nájemné činí …….. Kč/den/elektrokoloběžka. Celkem tedy …….... Kč za všechny elektrokoloběžky za sjednanou dobu nájmu.

 

IV.

Prohlášení nájemce

 1. Podpisem této Smlouvy nájemce potvrzuje, že převzatý předmět nájmu je bez zjevných závad a nedostatků (vyjma uvedených v čl. V.), v odpovídajícím technickém stavu a že ovládá jeho řízení a pravidla a pokyny pro jeho provoz a obsluhu, s nimiž byl pronajímatelem důkladně seznámen a zavazuje se je dodržovat.
 2. Podpisem této Smlouvy nájemce potvrzuje, že jeho zdravotní stav, kondice a řidičské schopnosti mu plně umožňují bezpečnou jízdu na elektrokoloběžce a bere na vědomí, že v případě, že tomu tak není, nese veškeré s tím spojené důsledky jen on sám.
 3. Podpisem této Smlouvy nájemce potvrzuje, že byl před jejím podpisem ze strany pronajímatele důkladně seznámen s obsahem Výpůjčního řádu pronajímatele, který je v podobě přílohy č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy a s Ceníkem pronajímatele. Nájemce zejména potvrzuje, že je mu znám rozsah jeho odpovědnosti za škodu a povinnost k její náhradě zejména v případě poškození, zničení nebo odcizení předmětu nájmu.
 4. Smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty :
 1. v případě ztráty klíčku od elektrokoloběžky má pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč/klíček,
 2. v případě ztráty zámku nebo helmy má pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši 200,- Kč/zámek/helmu,
 3. v případě prodlení s vrácením elektrokoloběžky, má pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši denního nájemného za každý započatý den prodlení a každou elektrokoloběžku,
 4. v případě vrácení elektrokoloběžky ve stavu nezpůsobilém dalšího okamžitého pronájmu má pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč/elektrokoloběžka.
 1. Podpisem této Smlouvy nájemce uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu dle čl. VIII. Výpůjčního řádu a potvrzuje, že jej pronajímatel poučil o jeho právech dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

V.

Stav předmětu nájmu při převzetí jeho nájemcem

 1. Předmět nájmu vykazuje tato drobná poškození nemající vliv na jeho provozuschopnost ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Nedílnou součástí této Smlouvy je Výpůjční řád jako její příloha č. 1 a Ceník pronajímatele umístěný na www.ekolobezky-brdy.cz

 

V ………………….. dne …………………..

 

za pronajímatele Zdeněk Kraft                                                     nájemce

 

………………………, pracovník půjčovny                      ……………………………………………

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokol o vrácení předmětu nájmu

 

Datum a čas vrácení : dne ………………v ………… hod..

Vrácení kauce : kauce byla nájemci  vrácena ve výši ………………… Kč

Závady na předmětu nájmu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Výše způsobené škody : …………………… Kč / Způsob úhrady ………….………………………

Výše účtované smluvní pokuty : …………………… Kč / Způsob úhrady …………………………

 

za pronajímatele Zdeněk Kraft                                                        nájemce

 

………………………, pracovník půjčovny                      ……………………………………………

 

Adresa

Půjčovna:
Hostinec Plzenka Bohutin
Č.p. 66
PSČ 262 41

GPS: 49.6566717N, 13.9406239E

Provozovatel

Zdenek Kraft
Obecnice 473
Obecnice
IČO:87759497
DIČ:CZ7611171128

Otevírací doba

Provozní doba 2022:
květen – říjen
Po – Ne 10°° – 17°°
Ceník platný od 1.5.2021 – 31.10.2021

Kontakt

e-mail:
ekolobezky-brdy@ekolobezky-brdy.cz
Tel.: 603 820 028, 602 422 221